Otop Global

สินค้า Otop เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีการผลิตจากหลายตำบลทั่วประเทศไทย เราสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้โดยตรงเพื่อนำมาเพื่อความเจริญของหมู่บ้านนั้นๆ เรามีการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการส่งออกทั้งทางด้าน คุณภาพและแรงงาน ทุกสินค้าที่มีการผลิตในระบบ Otop จะช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีราบได้มากขึ้น ทุกหมู่บ้านที่ได้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าอย่าง เข็มงวด เราสามารถช่วยในการขายออนไลน์ หรือขายให้ห้างในอเมริกา เพื่อคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณถนัด และให้เราสามารถช่วยหมู่บ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้น